Skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora wellness pracovníkov a masérskych služieb je opávnena vykonavať skúšky odbornej spôsobilosti v odbore „Wellness pracovník  – masérske služby“. Číslo oprávnenia: 3735/2022/OPI-26/1P

Poplatok za
skúšku

Poplatok za vykonanie skúšky stanovi 280€.

Poplatok vo výške 280,00€ je potrebne uhradiť na účet príslušnej krajskej zložky komory, kde budete vykonávať skúšku odbornej spôsobilosti. 

Do poznámky pre príjemcu prosíme úviesť: Dátum skúšky a Vaše meno

Pokiaľ by ste boli na skúške neúspešný, opravná skúška je spoplatňovaná následovne poplatok sa týka len tej skúšky v ktorej ste boli neúspešný tzn. že nemusíte opakovať celú skúšku a platiť za každú časť skúšky, ale len tú ktorá bola neúspešná:

  1. Teoretická časť
  • test 30 otázok – 80€
  • ústna odpoveď  80€

         2. Praktická časť 

  • praktické prevedenie  – 80€

Priebeh skúšok

Skúška na overenie odbornej spôsobilosti sa skladá z:

Ako prvá sa píše písomná skúška formou testu, po jej skontrolovaní, ide účastník skúšky na ďalšie dve časti a to ústnu skúšku, kde si vyberie otázky z teórie jednu a z praxe tiež jednu otázku. 

Zákony&vyhlášky

Proces overovania odbornej spôsobilosti sa riadi podľa zákona č. 315/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Slovenská komora wellness pracovníkov a masérskych služieb je oprávnena vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti v odbore „Wellness pracovník  – masérske služby“. Číslo oprávnenia: 3735/2022/OPI-26/1P

Získanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti wellness pracovník – masérske služby

Najneskôr 31. decembra 2021 stratili platnosť doklady o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti „športový masér“, na ktorú poskytovali vzdelávanie akreditované vzdelávacie zariadenia formou kurzu „klasickej a športovej masáže“, resp. obdobných kurzov. Od 1. januára 2019 je možné vykonávať masérske služby mimo zdravotníckeho zariadenia výhradne po nadobudnutí kvalifikácie „Wellness pracovník – masérske služby“. Možnosti získania tejto kvalifikácie:

  • 1. Osoba nadobudne čiastočnú kvalifikáciu absolvovaním vzdelávacieho programu „Wellness pracovník – masérske služby“ v niektorom z akreditovaných subjektov. Po úspešnom zložení skúšky absolvent nemôže vykonávať masérske služby vo vlastnom mene, ale napr. ako zamestnanec wellness zariadenia (pod dohľadom osoby s úplnou kvalifikáciou).
  • 2. Osoba nadobudne úplnú kvalifikáciu úspešným zložením (spoplatnenej) skúšky na overenie odbornej spôsobilosti. Oprávnenie na vykonávanie tejto skúšky má aj Slovenská komora wellness pracovníkov a masérskych služieb, ktorá každému úspešnému absolventovi skúšky na overenie odbornej spôsobilosti vydá osvedčenie o úplnej kvalifikácii Wellness pracovník – Masérske služby (bez časového obmedzenia platnosti). 

Preto každý, kto má záujem podnikať v oblasti wellness a masérske služby (nielen noví absolventi kurzov) musí predložiť na príslušnom živnostenskom úrade osvedčenie o úplnej kvalifikácii Wellness pracovník – masérske služby podľa zákona č. 315/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V praxi to znamená, že pokiaľ sa chcete zamestnať tak Vám takéto osvedčenie postačuje ale pokiaľ si chcete otvoriť živnostenské oprávnenie tak Vám takéto osvedčenie nepostačuje iba osvedčenie (je to čiastočná kavlifikácia) o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (neplatí pre absolventov SZŠ – strednej zdravotnej školy), ale je potrebné po úspešnom absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (noví absolventi po roku 2018 a dávnejšie skončení absolventi kurzov pred rokom 2019) absolvovať skúšku na overenie odbornej spôsobilosti.

V prípade absolventov kurzov klasickej a športovej masáže je potrebné dokladovať potvrdením o 5-ročnej odbornej praxi od zamestnávateľa (SZČO – registra fyzických osôb v športe) alebo sociálnej poisťovne a čestným prehlásením.

Vymedzenie niektorých pojmov skúšky odborenéj spôsobilosti:

  • Odborná spôsobilosť je súhrn vedomostí, zručností a schopností požadovaných na výkon pracovnej činnosti.
  • Skúška na overenie odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška“) je overenie vedomostí, zručností a schopností fyzickej osoby podľa kvalifikačného štandardu a hodnotiaceho štandardu danej čiastočnej kvalifikácie alebo úplnej kvalifikácie.
  • Kvalifikačný štandard vyjadruje súhrn vedomostí, zručností a schopností potrebných na nadobudnutie príslušnej čiastočnej kvalifikácie a úplnej kvalifikácie.
  • Hodnotiaci štandard je súhrn kritérií, organizačných a metodických postupov, materiálnych, technických a priestorových predpokladov na overovanie a hodnotenie dosiahnutej odbornej spôsobilosti podľa ustanovených kvalifikačných štandardov

Odporúčaná literatúra ku skúškam

Informácie môžete čerpať aj z odporúčanej literatúry, alebo môžete osloviť svoju masérsku školu v ktorej ste sa zúčastnili Akreditovaného kurzu, alebo štúdia:

Anatómia a fyziológia človeka – dostupné učebnice a anatomické atlasy:

Ivan Dilevský  – Základy anatomie a fyziologie člověka„, 
Ivan Dylevský – „Základy anatomie pro maséry“

Hygiena a epidemiológia – Zákon v zmysle § 23 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – platná legislatíva

PhDr. Tatiana Simona Demová a kolektív: Wellness Sauna Masáže – Wellness pracovník masérske služby, Polygraf centrum 2020

Jánošdeák Ján.: Učebnica masáží, Vydavateľstvo osveta, 2007

Flandera Stanislav.: Klasické masáže, Vydavateľstvo Poznání, 2005

Matej M. a kol.: Sauna v zdraví a chorobe, vydavateľstvo Osveta, 2005

Mullerová Alena, Roman Letošník.: Nové trendy v saunách , CPress, 2010

Sedmík Ján.: Velká kniha masáží, NS Svoboda, 2015

Vlastimil Tesař: Klasické masáže, Grada