Miesto skúšky: Košice

Ako sa prihlásiť na skúšku v Košiciach

Žiadateľom o vykonanie skúšky môže byť osoba, ktorá splňa všetky podmienky v zmysle zákona o celoživotnom vzdelávaní.

Na skúšku odbornej spôsobilosti si môžete rezervovať jeden z nižšie uvedených termínov.

Aj keď sa prihlásite elektronicky na určitý termín, je potrebne nám poslať poštou výplnenú žiadosť  spolu s dokladmi potrebnými na skúšku na uvedenú nižšie adresu pobočky v Košiciach.

V prípade technických problémov s výberom termínu nás prosím kontaktujte e-mailom n adresu  kosice@komorawpms.sk alebo telefonický na č.: 0903 350 186

Vyplnenú žiadosť spolu s dokladmi potrebnými na skúšku nám treba zaslať poštou na košickú pobočku komory so sídlom na adrese:

Slovenská komora  masérskych služieb a wellness pracovníkov  – OZ

Global Education Centre s.r.o

Mojmírova 787/12, 3.poschodie

040 01 Košice, Slovensko

 

Poplatok za
skúšku

Poplatok za vykonanie skúšky je 280€  

Poplatok vo výške 250,00 €/ 280,00€* je potrebne uhrádiť na bežný účet príslušnej krajskej zložky komory, kde budete vykonávať skúšku odbornej spôsobilosti. 

!!! Poplatok zaplatíte až po vyzve komory, keď od nás dostanete potvrdenie, že vaša žiadosť o skúšku spôsobilosti je schválená.

Pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky v meste Košice prosime hradiť poplatok na čislo účtu:

IBAN: SK16 0900 0000 0051 8816 4025

do poznamky pre príjemcu prosíme úviesť: 

SKUSKA, vaše priezvisko a dátum skúšky

 • Úhradu zaplaťte až po výzve krajskej pobočky Slovenskej komory masérskych služieb a wellness pracovníkov – 10 dni pred skúškou 
 • V prípade platby v hotovosti nás informujte vopred 10 dni pred skúškou – Platbu nie je možné uskutočniť formou splátok.

Opravná skúška je spoplatňovaná následovne

 1. Teoretická časť
 • test 30 otázok – 80€
 • ústna odpoveď  80€

         2. Praktická časť 

 • praktické prevedenie  – 80€
 

Termíny skúšok

Termíny skúšok odbornej spôsobilosti v meste Košice na rok 2024

22-Jún-24

21-Sep-24

14-Dec-24

20-Júl-24

19-Okt-24


17-Aug-24

16-Nov-24


Požadované doklady

K žiadosti o vykonanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti potrebujete tieto doklady: 

I. V prípade ukončenia akreditovaného kurzu ( Wellness pracovník masérske služby )

1. Úradne osvedčený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania / (matrika, notár )

 • stredná škola ( výučný list, maturita )
 • vysoká škola ( VŠ diplom I.st alebo II.st )

2. Úradne osvedčený doklad o ukončení akreditovaného kurzu Wellness pracovník masérske služby ( matrika, notár )

3. Fotokópiu dokladu o zdravotnej spôsobilosti pre výkon pracovnej činnosti príslušnej kvalifikácie ( kópia ) 

 • Zdravotný preukaz na výkon činnosti maséra , alebo potvrdenie od lekára, že môžete vykonávať činnosť maséra– výmenný lístok  

4. Doklad o úhrade poplatku za vykonanie skúšky

 • vo výške 280,00 € na bežný účet príslušnej krajskej zložky komory kde budete vykonávať skúšku odbornej spôsobilosti
 • Číslo účtu: IBAN SK: SK16 0900 0000 0051 8816 4025
 • Úhradu zaplaťte až po výzve krajskej pobočky Slovenskej komory masérskych služieb a wellness pracovníkov – 10 dni pred skúškou 
 • V prípade platby v hotovosti nás informujte vopred 10 dni pred skúškou – Platbu nie je možné uskutočniť formou splátok

II. V prípade ukončenia iného akreditovaného kurzu

1. Úradne osvedčené osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorý vedie k získaniu úplnej kvalifikácie (matrika, notár )

 • Základná klasická a športová masáž – Akreditovaný kurz MŠVVaŠ !!!
 • Športová masáž – Akreditovaný kurz MŠVVaŠ !!! –
 • Základná klasická masáž – Akreditovaný kurz MŠVVaŠ !!!

Neakreditovaný kurz a iné kurzy nadstavbové neakceptujeme.

2. Potvrdenie zamestnávateľa o najmenej 5 ročnej praxi v príslušnom odbore , alebo potvrdenie zo sociálnej poisťovne o najmenej 5 ročnej praxi v príslušnom odbore.

 • Čestné prehlásením o najmenej 5 ročnej praxi v príslušnom odbore masér v prípade ak ste vykonával/a činnosť na základe živnostenského oprávnenia ( kópia – SZČO )
 • Potvrdenie registra fyzických osôb v športe ak ste vykonávali v rámci praxe v registrovanom športovom klube, TJ Register slovenského športového portálu

3. Úradne osvedčený doklad v prípade ak je prax menej ako 5 rokov

 • osvedčenie o absolvovaní kurzu wellness pracovník – sauner, Sauner a saunové rituály (matrika, notár ) – môže byť aj neakreditovaný kurz
 • osvedčenie vydáné len vzdelávacou inštitúciou, ktorá má oprávnenie vykonávať vzdelávaciu činnosť v tejto oblasti

4. Fotokópiu dokladu o zdravotnej spôsobilosti pre výkon pracovnej činnosti príslušnej kvalifikácie ( kópia ) 

 • Zdravotný preukaz na výkon činnosti maséra , alebo potvrdenie od lekára, že môžete vykonávať činnosť maséra– výmenný lístok  

5. Doklad o úhrade poplatku za vykonanie skúšky

!!! Poplatok zaplatíte až po vyzve komory, keď od nás dostanete potvrdenie, že vaša žiadosť o skúšku spôsobilosti je schválená.

 • vo výške 280,00 € na bežný účet príslušnej krajskej zložky komory kde budete vykonávať skúšku odbornej spôsobilosti
 • Číslo účtu: IBAN SK: SK16 0900 0000 0051 8816 4025
 • Úhradu zaplaťte až po výzve krajskej pobočky Slovenskej komory masérskych služieb a wellness pracovníkov – 10 dni pred skúškou 
 • V prípade platby v hotovosti nás informujte vopred 10 dni pred skúškou – Platbu nie je možné uskutočniť formou splátok

*POZOR!!! Dokumenty musia byť overené (notár, matričný úrad ) najmenej 21 dní pred stanoveným termínom skúšky. Kópie dokladov stáči overiť  na obecnom matričnom úrade.

 

Každý žiadateľ 10 dní pred skúškou obdrží informačný email zo Slovenskej komory masérskych služieb a wellness pracovníkov, kde bude potvrdený termín skúšok a bude mu zverejnený okruh tém z ktorých je potrebné sa na skúšku pripraviť.

V prípade neúčasti ( choroba – potvrdenie od lekára, nepredvídateľné okolností ) je potrebné nás informovať emailom alebo písomne najneskôr 48 h o neúčasti a komora Vám stanový náhradný termín. Náhradné termíny výlučne určuje SKMSaWP !!! .

V opačnom prípade Vám poplatok za skúšku bude vrátený o storno poplatok a to v hodnote 50% poplatku skúšky.

Ak skúšku stornujete 48 h pred skúškou a požiadate o vrátenie poplatku a dokumentov, Slovenská komora masérskych služieb a wellness pracovníkov Vám do 30 dní vráti poplatok aj s dokumentami.

V prípade ak  žiadateľ neuspeje z jednej z troch častí komisia mu navrhne opravnú skúšku v termíne stanovenom SKWPaM

V prípade ak ste cudzí štátny príslušník a chcete absolvovať skúšku je potrebné nás telefonicky alebo emailo kontaktovať .

Pre ďalšie otázky ma spokojne oslovte na čísle 0903 350 186. 

K dispozícii sme od 9.00-12.00, pondelok – piatok.