Miesto skúšky: Vrútky

Poplatok za
skúšku

Poplatok za vykonanie skúšky je 280€  

Poplatok vo výške 280,00€ je potrebne uhradiť na účet príslušnej krajskej zložky komory, kde budete vykonávať skúšku odbornej spôsobilosti. 

Pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky v meste Vrútky prosíme hradiť poplatok na číslo účtu:

IBAN: SK15 0900 0000 0051 8816 3364

do poznámky pre príjemcu prosíme úviesť:

SKÚŠKA, Vaše priezvisko a datum skúšky

Pokiaľ by ste boli na skúške neúspešný, opravná skúška je spoplatňovaná následovne poplatok sa týka len tej skúšky v ktorej ste boli neúspešný tzn. že nemusíte opakovať celú skúšku a platiť za každú časť skúšky, ale len tú ktorá bola neúspešná:

 1. Teoretická časť
 • test 30 otázok – 80€
 • ústna odpoveď  80€

         2. Praktická časť 

 • praktické prevedenie  – 80€

 

Ako sa prihlásiť na skúšku do Vrútok

Žiadateľom o vykonanie skúšky môže byť osoba, ktorá splňa všetky podmienky v zmysle zákona o celoživotnom vzdelávaní.

Na skúšku odbornej spôsobilosti si môžete rezervovať jeden z nižšie uvedených terminov.

Aj keď sa prihlasíte elektronicky na určitý termín, neskôr musíte námposlať poštou výplnenú žiadosť  spolu s dokladmi potrebnými na skúšku a to najneskôr 21 dní pred začiatkom Vašej skúšky na uvedenú nižšie adresu pobočky vo Vrútkach. 

Vyplnenú žiadosť spolu s dokladmi potrebnými na skúšku nám treba zaslať poštou na vrútocku pobočku komory so sídlom na adrese:

Slovenská komora wellness pracovníkov a masérskych služieb
Zamas masérska škola

Sv. Cyrila a Metoda 25
Vrútky 03861 

Slovensko

Termíny skúšok

Termíny skúšok na overenie odbornej spôsobilosti v meste Vrútky na rok 2024

08-Jan-24

26-Feb-24

18-Mar-24

22-Apr-24

20-Máj-24

10-Jún-24

22-Júl-24

26-Aug-24

16-Sep-24

28-Okt-24

25-Nov-24

09-Dec-24

Požadované doklady

 K žiadosti o vykonanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti potrebujete tieto doklady: 

I. V prípade ukončenia akreditovaného kurzu ( Wellness pracovník masérske služby )

1. Úradne osvedčený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania / (matrika, notár )

 • stredná škola ( výučný list, maturita )
 • vysoká škola ( VŠ diplom I.st alebo II.st )

2. Úradne osvedčený doklad o ukončení akreditovaného kurzu Wellness pracovník masérske služby ( matrika, notár )

3. Fotokópiu dokladu o zdravotnej spôsobilosti pre výkon pracovnej činnosti príslušnej kvalifikácie ( kópia )

 • Zdravotný preukaz na výkon činnosti maséra , alebo potvrdenie od lekára, že môžete vykonávať činnosť maséra – výmenný lístok

4. Doklad o úhrade poplatku za vykonanie skúšky vo výške 280,00 € na bežný účet príslušnej krajskej zložky komory kde budete vykonávať skúšku odbornej spôsobilosti. Pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky v meste Vrútky prosíme hradiť poplatok na nižšieuvedené číslo účtu, do poznámky pre príjemcu prosíme úviesť:  SKÚŠKA, Vaše priezvisko a datum skúšky.

 • Číslo účtu: IBAN: SK15 0900 0000 0051 8816 3364

II. V prípade ukončenia iného akreditovaného kurzu:

!!! Neakceptujeme neakreditovaný kurz a iné nadstavbové kurzy 

1. Úradne overené osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorý vedie k získaniu úplnej kvalifikácie (matrika, notár )

 • Základná klasická a športová masáž – Akreditovaný kurz MŠVVaŠ !!!
 • Športová masáž – Akreditovaný kurz MŠVVaŠ !!! –
 • Základná klasická masáž – Akreditovaný kurz MŠVVaŠ !!!

2. Potvrdenie zamestnávateľa o najmenej 5 ročnej praxi v príslušnom odbore   alebo potvrdenie zo sociálnej poisťovne o najmenej 5 ročnej praxi v príslušnom odbore.

 • Čestné prehlásením o najmenej 5 ročnej praxi v príslušnom odbore masér v prípade ak ste vykonával/a činnosť na základe živnostenského oprávnenia ( kópia – SZČO, výpis zo ŽRSR o predmete podnikania)
 • Potvrdenie registra fyzických osôb v športe ak ste vykonávali v rámci praxe v registrovanom športovom klube, TJ Register slovenského športového portálu
 • Úradne overené (matrika, notár ) osvedčenie o absolvovaní kurzu Wellness pracovník – sauner, Sauner a saunové rituály  – môže byť aj neakreditovaný kurz.  Osvedčenie má byť vydané len vzdelávacou inštitúciou, ktorá má oprávnenie vykonávať vzdelávaciu činnosť v tejto oblasti.

3. Úradne osvedčený doklad v prípade ak je prax menej ako 5 rokov

 • Úradne overené osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu Wellness pracovník – masérske služby v rozsahu 320 vyučovacích hodín. Osvedčenie má byť vydané len vzdelávacou inštitúciou, ktorá má oprávnenie vykonávať vzdelávaciu činnosť v tejto oblasti.

4. Fotokópiu dokladu o zdravotnej spôsobilosti pre výkon pracovnej činnosti príslušnej kvalifikácie ( kópia )

 • Zdravotný preukaz na výkon činnosti maséra , alebo potvrdenie od lekára, že môžete vykonávať činnosť maséra– výmenný lístok

5. Doklad o úhrade poplatku za vykonanie skúšky

 • vo výške 280,00 € na bežný účet príslušnej krajskej zložky komory kde budete vykonávať skúšku odbornej spôsobilosti
 • Číslo účtu: IBAN: SK15 0900 0000 0051 8816 3364

V prípade neúčasti ( choroba – potvrdenie od lekára, nepredvídateľné okolností ) je potrebné nás informovať emailom alebo písomne najneskôr

48 h o neúčasti a komora Vám stanový náhradný termín. Náhradné termíny výlučne určuje SKMSaWP !!! .

V opačnom prípade Vám poplatok za skúšku bude vrátený o storno poplatok a to v hodnote 50% poplatku skúšky.

Ak skúšku stornujete 48 h pred skúškou a požiadate o vrátenie poplatku a dokumentov, Slovenská komora masérskych služieb a wellness pracovníkov Vám do 30 dní vráti poplatok aj s dokumentami.

V prípade ak  žiadateľ neuspeje z jednej z troch častí komisia mu navrhne opravnú skúšku v termíne stanovenom komorou

V prípade ak ste cudzí štátny príslušník a chcete absolvovať skúšku je potrebné nás telefonicky alebo emailom kontaktovať .

*POZOR!!! Dokumenty musia byť overené (notár, matričný úrad ) najmenej 21 dní pred stanoveným termínom skúšky. Kópie dokladov stáči overiť  na obecnom matričnom úrade.