Členstvo

Vznik alebo zánik členstva

Vznik členstva

 • Členstvo v komore je dobrovoľné. Členom Slovenskej komory masérskych služieb a wellness pracovníkov sa môže stať wellness pracovník???, ktorý požiada o zápis do zoznamu členov.
 • Komora ho do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zapíše do zoznamu členov, ak,
 1. a) je odborne spôsobilý na výkon zamestnania v odbore wellness pracovník masérske služby,
 2. b) predloží doklad o zaplatení zápisného a členského príspevku na príslušný rok.

Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladmi o odbornej spôsobilosti podľa § …….. zákona NR SR č. ……… Z.z. (certifikát zo ZMK?)

Po doručení písomnej žiadosti o zápis do zoznamu členov a preukázaní zákonom stanovených podmienok, Prezídium komory rozhodne na svojom najbližšom zasadnutí o zapísaní do zoznamu členov. Následne komora odošle žiadateľovi písomné rozhodnutie o zápise do zoznamu členov a preukaz člena.

Na stiahnutie:

Žiadosť (Prihláška) o zápis do zoznamu.doc – prelink na stiahnutie dokumentu

Zánik členstva

SKMSWP vyčiarkne zo zoznamu člena komory, ak,

 1. písomne požiadal o vyčiarknutie zo zoznamu členov,

Člen komory, ktorý požiada o vyčiarknutie zo zoznamu členov po 31. marci kalendárneho roka, je povinný zaplatiť členský príspevok za rok, v ktorom o vyčiarknutie požiadal

 1. bol vylúčená z komory (budú nejaké pravidlá?); v takom prípade zaniká členstvo dňom vylúčenia z komory

Na stiahnutie:
Link na Žiadosť o vyčiarknutie zo zoznamu členov.doc?

Prezídium komory rozhodne na svojom na najbližšom zasadnutí o vyčiarknutí zo zoznamu členov. Následne komora odošle žiadateľovi písomné oznámenie o vyčiarknutí zo zoznamu členov.

Práva&Povinnosti

Práva a povinnosti členov

 

 1. Člen SKMSWP má právo:
 2. voliť a byť volený do orgánov SKMSWP,
 3. predkladať návrhy a podnety pre prácu SKMSWP,
 4. predkladať kritické pripomienky a sťažnosti orgánom SKMSWP,
 5. obracať sa na príslušné orgány SKMSWP so žiadosťou o pomoc pri riešení profesijných a odborných problémov,
 6. informovať o svojich aktivitách v publikáciách a časopise SKMSWP.
 7. Člen je povinný:
 8. podieľať sa na činnosti SKMSWP, vystupovať v súlade s jej poslaním a cieľmi, chrániť a presadzovať jej záujmy a dobré meno,
 9. dodržiavať stanovy, etický kódex a ďalšie dokumenty SKMSWP,

uhrádzať v stanovenom termíne a stanovenej výške členské príspevky.

Výhody

Výhody člena

Si silnejší:

SKMSWP má silné slovo pri obhajovaní práv a záujmov wellness pracovníkov a masérov na Slovensku.

Zdarma odborný časopis:

Získaš prístup do elektronického časopisu a do e-mailovej schránky budeš dostávať informačný newsletter komory, ktorý sa venuje aktuálnym témam z jej činnosti.

Pomôžeme ti so vzdelávaním:

Máš zľavu na vzdelávacích aktivitách organizovaných, alebo spoluorganizovaných SKMSWP (napríklad Kongres wellness pracovníkov).

Môžeš publikovať články v našom časopise.

Benefity:

Neplatíš ročný poplatok za vedenie registra.

Poplatky

Poplatky spojené s členstvom

Zápisné do zoznamu členov SKMSWP je vo výške 10€.

Zápisné je splatné s prvým ročným členským príspevkom. K žiadosti o zápis do zoznamu členov je potrebné priložiť certifikát o spôsobilosti vykonávať prácu maséra.
Poplatok za zápisné uhraďte na:

 • číslo účtu:
 • variabilný symbol: vaše registračné číslo
 • špecifický symbol:

Ročný členský príspevok pre riadneho člena SKMSWP je 25€.

Členský príspevok je splatný do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

 • číslo účtu:
 • variabilný symbol: vaše registračné číslo
 • špecifický symbol:

Ročný členský príspevok člena SKMSWP na materskej alebo rodičovskej dovolenke, ZŤP je 10€.

 • číslo účtu:
 • variabilný symbol: vaše registračné číslo
 • špecifický symbol: