Naše poslanie

Poslaním SKMSWP je združovať fyzické a právnické osoby zaoberajúce sa poskytovaním masérskych služieb a vzdelávaním dospelých v tejto oblasti, a presadzovať ich spoločné záujmy v súlade s celospoločenskými potrebami.

Profesionalita

dbať na rast profesionality členov a nimi poskytovaných služieb a prispievať k zvyšovaniu kvality v tejto oblasti.

Spolupráca

predkladať návrhy a spolupracovať so štátnymi orgánmi pri príprave a uplatňovaní legislatívnych, organizačných a finančných opatrení.

Podpora

cieľavedome spolupracovať s podobnými tuzemskými a zahraničnými inštitúciami, koordinovať prácu a podporovať rozširovanie odborných informácií, výmenu skúseností a poznatkov.

Vzdelanie

podporovať tvorbu nových aktuálnych vzdelávacích programov a ich kompatibilitu so zahraničnými štandardami.

Certifikácia

v spolupráci s partnermi podporovať proces certifikácie jej členov.

Publikácie

vyvíjať edičnú a vydavateľskú činnosť s celoslovenskou pôsobnosťou, vydávať periodické a neperiodické publikácie vrátane časopisu a propagovať najnovšie poznatky zo zahraničia.

Kvalita

realizovať vlastné vzdelávacie podujatia, smerujúce k zvyšovaniu kvality masérskych služieb,

Reprezentácia

reprezentovať svojich členov a ich činnosť v medzinárodných organizáciách.