Všetko čo potrebujete o Komore vedieť

Založenie

Slovenská komora wellness pracovníkov a masérskych služieb bola založená už v roku 2006. Prvý názov bol Spoločnosť masérov slovenska, neskôr po prvej zmene zákona sa zmenil na Spoločnosť masérov slovenska mimo zdravotníctva a po poslednej zmene zákona sa musela premenovať na terajší názov. Komora sa vo svojich začiatkoch začala starať o pripomienkovanie zmien v zákonoch a jednanie s príslušnými ministerstvami o zmenách a tiež o osvetu v oblasti masáži. 

Organizačná štruktúra

 1. Orgánmi SKMSWP sú:
 2. Prezident SKMSWP
 3. Valné zhromaždenie
 4. Revízna komisia
 5. Výkonný výbor

Funkčné obdobie volených orgánov trvá päť rokov, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak.

 1. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak sa na zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia sú platné, ak sa za ne vyslovila nadpolovičná väčšina prítomných členov.
 2. Revíznu komisiu volí valné zhromaždenie.
 3. Členov výkonného výboru volí a odvoláva valné zhromaždenie.

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie SKMSWP je najvyšším orgánom SKMSWP. Zasadnutie valného zhromaždenia bude zvolávané najmenej jedenkrát za rok, alebo ak o to požiada najmenej jedna tretina členov SKMSWP.
 2. Valné zhromaždenie zvolí prezidenta SKMSWP pri 100% – nej účasti členov valného zhromaždenia a to nadpolovičnou väčšinou hlasov.
 3. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých záležitostiach SKMSWP, vyplývajúcich z poslania, stanov a nadväzujúcich dokumentov:

a) schvaľuje najmä:

 • programové dokumenty, plány činnosti a rozpočet SKMSWP
 • správu o činnosti SKMSWP
 • stanovy SKMSWP, volebný poriadok a zmeny v týchto dokumentoch
 • pravidlá o hospodárení SKMSWP a výsledky hospodárenia
 • revíznu komisiu
 • výkonný výbor

b) schvaľuje vnútorné, organizačné a prípadne regionálne členenie SKMSWP

4. Výkonný výbor je trojčlenný, tvorený prezidentom a dvomi členmi výkonného výboru. Riadi činnosť SKMSWP medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

Vykonáva najmä tieto činnosti:

 • zabezpečuje plnenie rozhodnutí valného zhromaždenia, programu a plánu činnosti SKMSWP vrátane ich finančného a materiálového krytia, vypracováva správy o svojej činnosti a návrhy na opatrenia,
 • schvaľuje zmluvy, dohody a návrhy na spoluprácu,
 • prijíma nových členov a rozhoduje o zániku členstva v prípade vylúčenia,
 • menuje tajomníka, ktorý zabezpečuje činnosť sekretariátu SKMSWP,
 • vystupuje v úlohe zamestnávateľa voči pracovníkom sekretariátu podľa všeobecných predpisov.

5. Valné zhromaždenie volí zo svojich členov predsedu valného zhromaždenia.

6. Valné zhromaždenie volí zo svojich členov predsedu valného zhromaždenia.

Má najmä tieto oprávnenia:

 • zvoláva zasadnutia valného zhromaždenia,
 • predkladá na zasadnutie valného zhromaždenia potrebné materiály,
 • rokuje s partnermi a koordinuje spoluprácu so zahraničím,
 • je oprávnený samostatne konať v technicko-organizačných, personálnych a ekonomických veciach, zastupuje SKMSWP v plnom rozsahu.

7. Valné zhromaždenie je oprávnené ustanovovať stále pracovné komisie, odborné sekcie a iné pomocné odborné skupiny.

8. Členmi spoločnosti sa stali dňom registrácie členovia prípravného výboru:

 • Eva Kačková, bytom Nábrežná 15, Vrútky, r.č.: 705301/7906
 • Peter Husták, bytom Partizánska 215, Turčianske Teplice, r.č.: 690727/7894
 • Monika Hustáková, bytom Podjavorinskej 18, Vrútky, r.č.: 685126/6774
 • Michael Wedra, bytom Sasinkova 21, Martin, nar. 12.12. 1969

Revízna komisia

 1. Valné zhromaždenie volí trojčlennú revíznu komisiu, ktorá je revíznym a kontrolným orgánom. Kontroluje činnosť spoločnosti podľa všeobecne záväzných predpisov a vnútorných pravidiel hospodárenia SKMSWP.
 2. Zo svojho stredu si volí predsedu Revíznej komisie, ktorý zvoláva a riadi zasadnutia revíznej komisie.
 3. Revízna komisia priebežne kontroluje hospodárenie SKMSWP a v prípade potreby neodkladne informuje o svojich zisteniach valné zhromaždenie.
 4. Na zasadnutie valného zhromaždenia pripravuje komplexnú správu o hospodárení SKMSWP.

Stále komisie a odborné sekcie

 1. Valné zhromaždenie podľa potreby môže zriadiť stále komisie alebo odborné sekcie, prípadne pracovné skupiny na riešenie konkrétnych problémov. Tieto skupiny však nemajú rozhodovaciu právomoc.
 2. Svoje návrhy a výsledky predkladajú valnému zhromaždeniu.