Vzdelávanie

Slovenská komora wellness pracovníkov a masérskych služieb je opávnena vykonávať vzdelávací program: „Wellness pracovník  – masérske služby“. 

Číslo potvrdenia o akreditácii: 3735/2021101/1

Kurz "Wellness pracovník - masérske služby"

Rozsah kurzu:  320 vyučovacích hodín 

Miesto realizácie kurzu: Slovenská komora masérskych služieb a wellness pracovníkov. 

Pobočka Vrútky:  Sv. Cyrila a Metoda 25, Vrútky 03861

Pobočka Košice: Mojmírova 787/12, Košice 040 01

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda: 

– základy anatómie a fyziológie ľudského tela potrebné pre prácu wellness pracovníka – masérske služb – získa dôležité poznatky z patologickej fyziológie spojené s funkciou nervovo-svalového a lymfatického systému a vie hodnotiť zmeny kožného krytu vo vzťahu k vykonávaniu tých masážnych techník, ktoré sú náplňou vzdelávacieho programu. Pozná všeobecné aj špecifické kontraindikácie jednotlivých typov masážnych techník. 

 – ovláda teóriu a prax klasickej masáže, základné masážne hmaty a ich varianty a rôzne wellness masážne techniky. Nadobudnuté poznatky a zručnosti vzdelávacieho programu vie aplikovať v praxi, dokáže implementovať tieto zručnosti do programov na zlepšenie telesnej a psychickej kondície klienta. 

  vie používať a odporúčať masážne prostriedky, pozná ich výhody a nevýhody. 

 – ovláda etický kódex a vhodnú komunikáciu s klientom pri starostlivosti o klienta, vie poskytnúť prvú pomoc pri náhlej zmene zdravotného stavu a pri úraze, riadi sa zásadami hygieny, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.  

– pozná zásady a spôsoby saunovania. Ovláda jednotlivé fázy a následnosť správneho saunovania, je nápomocný klientovi pri výbere vhodného typu sauny a vhodného spôsobu ochladzovania, je zručný v saunových rituáloch, je nápomocný pri zabezpečení pitného režimu klienta. Pozná kontraindikácie saunovania a vstupu do wellness zariadenia.

  • 1200€ – Základná cena cez projekty ÚPSVaR
  •  950€ – Zľavnená cena pre samoplatcov

 Pokiaľ máte záujem o absolvovaní kurzu „Wellness pracovník  – masérske služby“ cez projekt ÚPSVaR, prosím kontaktujte nás.