Registrácia za člena

Zápis do registra

Registrácia je zapísanie wellness pracovníka do registra a vydanie potvrdenia o registrácii.

Komora zapíše wellness pracovníka do registra do 10 dní od doručenia oznámenia a požadovaných dokladov a vydá potvrdenie o registrácii, v ktorom je uvedený dátum registrácie a pridelené registračné číslo, pod ktorým bude wellness pracovník vedený v registri wellness pracovníkov. Registračné číslo sa používa ako variabilný symbol pri rôznych platbách v komore, pri vzdelávacích aktivitách a pri každej komunikácii s komorou.

Zápisom do registra wellness pracovníkov sa nestávate členom komory. Členstvo v komore je dobrovoľné. V prípade záujmu o zápis do zoznamu členov – postup a podrobnosti v časti členstvo.

Poplatok

Komora priebežne aktualizuje register podľa údajov oznamovaných wellness pracovníkmi. Za priebežnú aktualizáciu komora vyberá od wellness pracovníka poplatok za vedenie registra vo výške:

 • 10,00 € ročne, ak nie je členom komory (povinnosť uhradiť poplatok za priebežnú aktualizáciu vzniká prvýkrát nasledujúci kalendárny rok od zápisu do registra). Poplatok za priebežnú aktualizáciu je splatný do konca januára príslušného kalendárneho roka.
 • členovia komory tento poplatok neplatia!


Bankové spojenie na úhradu poplatkov za vedenie registra:

 • platbu možno realizovať poštovou poukážkou typu „U“, alebo priamym prevodom v banke
 • číslo účtu: SK …………………….., (SLSP.)
 • variabilný symbol: Vaše registračné číslo (v prípade neuvedenia správneho variabilného symbolu nebude môcť byť platba identifikovaná, čo sa považuje za neuhradenie poplatku, kým wellness pracovník nepreukáže opak)
 • špecifický symbol: kalendárny rok, za ktorý sa úhrada vykonáva (v prípade, že hradíte poplatok za viac rokov spolu treba uviesť všetky roky napr. 2017, 2018)

Postup

Postup pri registrácii

Komora zapíše wellness pracovníka do registra do 10 dní od doručenia oznámenia wellness pracovníka a vydá mu potvrdenie o registrácii.

 1. Vyplniť tlačivo oznámenia:

Oznamenie_postupu_pri registrácii – link

 1. K oznámeniu je potrebné priložiť:
 • kópie dokladov o najvyššie dosiahnutej odbornej spôsobilosti – maturitné vysvedčenie, alebo diplom v odbore masér alebo fyzioterapeut
 • alebo kópie dokladov o ďalšom vzdelávaní (špecializačné štúdium alebo certifikačná príprava v odbore )
 • kópiu potvrdenia o úhrade registračného poplatku (registračný poplatok vo výške 10,00 € uhraďte na číslo účtu: SK …………………, SLSP? ., VS: registračné číslo

Oznámenie spolu s prílohami zaslať na adresu:

Slovenská komora masérskych služieb a wellness pracovníkov 

 Sv. Cyrila a Metoda 25,

03861 Vrútky

tel.č.: 0903 506 000 (8:00 – 14:00, v prípade, že sa nedovoláte, zanechajte nám SMS správu, alebo napíšte email)

e-mail: sekretariat@skmswp.sk